ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
We are open:
Monday - Friday, 1000 – 1700 час.
We appreciate your call
before your visit!

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene leveringsvoorwaarden

 

1 Begripsbepalingen

1.1 Ruskontakt gevestigd en kantoorhoudende te J.J. Cremerplein 3-1, 1054 TE Amsterdam, is een activiteit van de zelfstandige ondernemer mevr. E. Tikhonova,

bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten betreffende dienstverlening op het gebied van reizen, tolk- en vertaalwerkzaamheden en ondersteuning van de filmproducties, zulks in de ruimste zin van het woord,

hierna te noemen Ruskontakt.

1.2 Opdrachtgever

De wederpartij van Ruskontakt.

1.3 Dienstverlener

De vervoerder, accommodatieverschaffer of verlener van andere diensten op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin van het woord, met wie de Opdrachtgever een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de door hem gehanteerde voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de diensten.

1.4 Reiziger

De natuurlijke persoon ten gunste van wie de overeenkomst met de Dienstverlener wordt aangegaan.

1.5 Pakketreis

Een pakketreis bestaat uit een overnachting en daarnaast minimaal een andere toeristische dienst, zoals vervoer, excursie ed. Alle diensten worden samen in een pakket aangeboden.

 

2 Toepaselijkheid

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Ruskontakt en een opdrachtgever waarop Ruskontakt deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Ruskontakt, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

3 Offertes

3.1 De door Ruskontakt gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Ruskontakt is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
3.2 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

4 Bemiddelingsovereenkomst

4.1 Ruskontakt bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten betreffende dienstverlening op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin van het woord.

4.2 De bemiddelingsovereenkomst komt tot stand door bevestiging door Ruskontakt van de opdracht van de Opdrachtgever. Opdracht en bevestiging kunnen mondeling, schriftelijk of elektronisch geschieden.

4.3 De Opdrachtgever die ten behoeve van de reiziger(s) de bemiddelingsovereenkomst sluit, is aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de ingevolge de bemiddelingsovereenkomst gesloten overeenkomst(en).

4.4 De Opdrachtgever zal voor het sluiten van de overeenkomst(en) en de uitvoering daarvan benodigde gegevens met betrekking tot de reiziger(s) (waaronder nationaliteit en persoonlijke hoedanigheden) die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst(en) verstrekken aan Ruskontakt.

4.5 Kennelijke fouten of vergissingen binden Ruskontakt niet. Ruskontakt kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor acties, omissies, wijzigingen, annuleringen door de Dienstverlener of de kwaliteit van zijn dienstverlening en/of producten.

4.6 Indien de overeengekomen diensten zijn opgenomen in een brochure of schriftelijke of elektronische publicatie van een Dienstverlener, maken de daarin opgenomen gegevens en voorwaarden deel uit van de overeenkomst.

4.7 Op overeenkomsten met Dienstverleners, welke door bemiddeling van Ruskontakt tot stand komen, zijn veelal de Algemene Voorwaarden van de betreffende Dienstverlener van toepassing. Ruskontakt zal op verzoek bemiddelen bij het verkrijgen van deze voorwaarden door de Opdrachtgever.

4.8 De prijzen en/of condities die Ruskontakt noemt c.q. namens de uitvoerende Dienstverlener bevestigt, zijn gebaseerd op de tarieven, voorwaarden, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze aan Ruskontakt zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Indien deze prijzen en/of condities nadien worden gewijzigd conform de voorwaarden van de verantwoordelijke Dienstverlener, is Ruskontakt gerechtigd deze wijziging door te berekenen aan de Opdrachtgever.

4.9 Ruskontakt draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven

4.10 Ruskontakt hanteert vaste tarieven voor de verschillende diensten die zij aanbiedt. Ruskontakt behoudt het recht om prijzen voor te leveren diensten aan te passen zonder voorafgaande goedkeuring van de Opdrachtgever.

4.11 Prijzen zoals vermeld in de vaste tarieventabel zijn onderhevig aan inflatiecorrecties waarbij de consumenten prijsindex als maatstaf geldt.

 

5 Wijzigingen/annuleringen

5.1 Indien op initiatief van de Opdrachtgever de overeenkomst met betrekking tot (een deel van) de diensten wordt gewijzigd of geannuleerd (inclusief "no-shows") zullen de hiervoor door de Dienstverlener doorberekende wijzigings-en/of annuleringskosten en de kosten van Ruskontakt aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Tenzij Ruskontakt anders aangeeft, zullen als kosten de bedragen als vermeld in de Tarieventabel van Ruskontakt worden gehanteerd.

6 Betalingsvoorwaarden

6.1 Alle bedragen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.

6.2 Alle verschuldigde bedragen dienen binnen een betalingstermijn van 14 dagen na factuur datum te worden voldaan.

6.3 Bij betalingen per creditcard zullen merchant fees en andere kosten die door de creditcard maatschappij worden berekend aan Ruskontakt volledig worden doorbelast aan de opdrachtgever.

6.4 Ingeval de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen is Ruskontakt gerechtigd namens de Dienstverlener(s) de overeenkomst(en) na ingebrekestelling en na het verstrijken van de in de ingebrekestelling gestelde termijn met onmiddellijke ingang op te zeggen.

6.5 Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij over de hoofdsom de wettelijke rente verschuldigd over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag.

6.6 Het staat Ruskontakt vrij om door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te verrekenen met tegoeden van de Opdrachtgever.

6.7 Terugbetaling aan Opdrachtgever van gelden als gevolg van restitutie van gedeeltelijk of geheel ongebruikte tickets wordt geeffectueerd binnen 14 dagen na ontvangst van de gelden van de Dienstverlener door de Reisagent.

6.8 De betaling van een verzamelfactuur kan nooit opgehouden worden door een dispuut over een van de facturen vervat in die verzamelfactuur.

6.9 Veranderingen en aanpassingen in regelgeving die leiden tot veranderingen van belastingen, heffingen e.d. zullen volledig aan de opdrachtgever worden doorbelast, ook als dit met terugwerkende kracht van toepassing is.

 

7 Aansprakelijkheid

7.1 De Dienstverlener. Ruskontakt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken Dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze verstrekte informatie.

7.2 Voorzover sprake is van schuld of grove nalatigheid van Ruskontakt en de Opdrachtgever daardoor schade lijdt, wordt zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag exclusief B.T.W. dat door Ruskontakt voor de betreffende reiziger(s) voor die reis in rekening is gebracht en dat door de Opdrachtgever is betaald.

 

8 Reisdocumenten

8.1 De Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de reiziger bij vertrek in bezit is van de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort en de eventuele vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties.

8.2 Ruskontakt kan op verzoek informatie leveren ten aanzien van visa en vaccinatie verplichtingen maar kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor volledigheid en/of onjuistheid van deze informatie en eventuele schade als gevolg daarvan.

8.3 Reisdocumenten kunnen worden opgehaald bij het kantoor op J.J. Cremerplein 3 - 1 in Amsterdam, tenzij anders aangegeven.

8.4 Het bezorgen van reisdocumenten per post is inbegrepen in de dienstverlening. Ruskontakt

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het kwijtraken van geposte reisdocumenten. Indien de Opdrachtgever de reisdocumenten per aangetekende post wenst te ontvangen, wordt een extra handling fee van 13 euro berekend.

8.5 Commerciële koeriersdiensten zullen tegen kostprijs plus een administratieve vergoeding worden doorbelast.

8.6 Bij ontvangst van reisdocumenten per koerier dient de Opdrachtgever te tekenen voor ontvangst.

 

9 Overmacht
9.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ruskontakt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ruskontakt niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Dienstverlener worden daaronder begrepen.
9.2 Ruskontakt heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Ruskontakt haar verbintenis had moeten nakomen.
9.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Ruskontakt opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Ruskontakt niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
9.4 Indien Ruskontakt bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

10 Geschillen

10.1 Op alle overeenkomsten tussen Ruskontakt en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

11 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandels te Amsterdam.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.


Ten slotte

Om aan de wettelijk verplichting bij pakketreizen te kunnen voldoen, heeft Ruskontakt STO-garantieregeling. Alle betalingen van boekingen van de pakketreizen verlopen via Stichting Derdengelden Certo Escrow, waarbij de reisgelden worden gewaarborgd tot terugkeer van de reiziger(s). In het geval van faillissement of surseance van betaling van Ruskontakt wordt het geld van Stichting Certo Escrow aan Stichting Take Over overgemaakt, die verder voor de vervangende diensten, reissom uitkering of terugreis van de reiziger(s) zorgdraagt.

 

Daarnaast is Ruskontakt lid van de VvKR, de vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties, een belangenvereniging voor kleine reisspecialisten. Wij onderscheiden ons door open en eerlijk te communiceren met zowel onze klanten als met alle leveranciers en dienstverleners, die betrokken zijn in het organiseren van onze exclusieve reizen. Wat betreft vliegtickets, werkt Ruskontakt alleen met de grote maatschappijen, waardoor het risico op faillissementen tot een minimum is teruggebracht. De communicatie vindt bij voorkeur plaats via persoonlijke gesprekken en indien dit niet mogelijk is via telefoon en email. Bovenstaande algemene reisvoorwaarden zijn representatief voor de transparante en eerlijke wijze, waarop wij zaken willen doen.

J.J.CREMERPLEIN 3-1
1054 TE AMSTERDAM
TEL: +31 621 241 261